National Advocacy Committee for Public Policy
Ensuring Citizens' Voice in Governance
National Advocacy Committee for Public Policy
Ensuring Citizens' Voice in Governance
National Advocacy Committee for Public Policy
Ensuring Citizens' Voice in Governance

بیانیه مطبوعاتی

Share

به سوی صلح
نشست هرات برای صلح
دوشنبه نهم حمل ۱۴۰۰
هوتل صدف

بیانیه مطبوعاتی

نشست هرات برای صلح، که به تاریخ نهم حمل ۱۴۰۰برگزار شد، بخشی از سلسله نشست های است که در سطح محل از طریق
مشارکت میان بنیاد فریدریش ایبرت استفتنگ (FES)، با همکاری موسسه مطالعات عامه افغانستان (APPRO)و میدیوتیک
افغانستان (MADPO)در هفت مکان در افغانستان برگزار میشود. این ابتکار، که تحت عنوان به سوی صلح میباشد، در جریان
سال ۲۰۲۱میلادی (حمل – قوس، )۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
همچنین گردهمایی ها، فضا را برای ذینفعان باز میکند تا تجربیات خود را با یکدیگر شریک سازند و امید ها و نگرانی های خود را
در مورد چشم انداز صلح بیان کنند. علاوه بر آن، اشتراک کنند گان این فرصت را خواهند داشت تا موانع محلی صلح و راه های
غلبه بر آنها را از طریق گفتمان و تبادل نظر شناسایی کنند. هدف عمده این گفتمان ها کمک به یک روند صلح فراگیر و جامع از
طریق دخیل ساختن شهروندان “در محل زندگی آنها” میباشد.
گفتمان صلح هرات باشند گان ولایات هرات، بادغیس، فراه و نیمروز را گرد هم میآورد. مشاهدات شرکت کنند گان و نتایج
گفتگوهای آنها، که به طور خلاصه جلسه نوشته شده و از طریق رسانه های تصویری ضبط میشود، با تمام ذینفعان و شرکت کنند
گان در سراسر کشور در گفتمان های بعدی شریک میشود. دور اول این گفتمان ها در حقیقت اساس گذاری میکند برای دور دوم
گفتمان ها که در خزان امسال برگزار میشود و طی آن نظرات و اولویت های مطرح شده در مناطق مختلف افغانستان مورد بحث و
مقایسه قرار میگیرد که متعاقباً سبب ایجاد یک دیدگاه مشترک در قسمت نیازهای شهروندان از سراسر افغانستان و از همه طبقات
اجتماعی برای ثبات طولانی مدت میشود.

برای جزئیات بیشتر در مورد پروژه به سوی صلح، لطفاً به شماره موبایل/ ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.
0704900180- 0777011847- m.ehsan.saadat@appro.org.af- sadrudinzia@gmail.com

Share